Önüm merkezi

Önümiň jikme-jigi

QM jemgyýetçilik karzy

QM jemgyýetçilik karzyna syn

QM jemgyýetçilik karzy: FNMA DU-ny diňe & FHLMC LP Karzlary satyn almak üçin elýeterli

Fhli FICO <V Düzediş ýatyryldy!
Balans ýok / Satyn alma / Refi / Nagt pul / birikdirilen kondo / 2-4 bölüm düzedişleri!

Munuň üçin şu ýere basyňQM jemgyýetçilik karzy emläk hukugynyň sahypasyemläk üçin Locationerleşiş talaby.

Fanni Mae karzy: gaýtadan maliýeleşdiriş amallarynyň bahalary 4500 dollara çenli höweslendiriş bilen Agentlik karzyna eýerýär
Bahalary höweslendirmek: 4500 dollar kapital bilen karz mukdarynyň 2% -i

Bu programma diňe bölekleýin.

 

QM jemgyýetçilik karzy barada jikme-jiklikler

Diňe başlangyç öý

1) Karzyň mukdary: Agentligiň karz çäklerine eýeriň
2) Karzyň maksady: Satyn almak, nyrh / möhleti gaýtadan maliýeleşdirmek, nagt pullary gaýtadan maliýeleşdirmek
3) Maks.LTV / CLTV: 95.00% / 95.00% we AUS netijelerine eýeriň
4) Min.FICO 620
5) ätiýaçlyklar: AUS netijelerine eýeriň

 

Haryt ★ 30 we 15 ýyllyk kesgitli karz
★ 30 ýyllyk kesgitlenen agentlik ýokary balans
Iş we girdeji D DU / LPA tapyndylaryny we Fanni Mae / Freddi Mac girdejini hasaplamak / resminamalaşdyrmak talaplaryna eýeriň, üstesine-de Fanni Mae we Freddi Mac Overlay Matrix-de görkezilen aşakdaky mowzuklara serediň.
4506-C
Salgyt ýazgylary
Hukuksyz önümler we aýratynlyklar
Emläk hukugy ★ SerediňEmläk hukugy sahypasy
Emläk görnüşi ★ 1 bölüm, Kondo, PUD, 2-4 bölüm, kooperatiw, birikdirilen / aýratyn aýratynlyklar
★ Aşakdaky häsiýetler hukugy ýok:
OndKondotel / gingaşaýyş jaýlarynyň häsiýetleri;
Ufact Öndürilen jaýlar;
Past Geçmişde ýa-da häzirki döwürde bolup geçýän (federal ýa-da döwlet kanunlaryna esaslanyp) bikanun işden alnan girdejiniň ýa-da emlägiň alynýandygyna garamazdan, islendik ýer, bina, emläk, gurluş we ş.m.Girew hukugyny gazanmak üçin emläk üýtgetmeleri amala aşyrylyp bilinmez;
Agricultural Häzirki wagtda täjirçilik taýdan girdeji getirmeýän emläkleri goşmak bilen oba hojalygy görnüşli ýerler (baglar ýa-da ekin meýdanlary).
Raýatlyk ★ ABŞ raýatlary;Hemişelik we wagtlaýyn ýaşaýjylar
Perman Hemişelik däl karz alyjy, kärdeş däl karz alyjylara rugsat berip bilmez
F FTHB-leriň çäklendirmesi ýok
★ Maksimum 4
Aktiwler F Fanni Mae we Freddi Mac talaplaryna we DU / LPA tapyndylaryna eýeriň
Aktiwleri barlamak üçin Fanni Mae DU tassyklama hyzmatlary hukugy bar
AssFreddie Mac AIM-DDA aktiwleri barlamak, kärende töleginiň oňyn bahalandyrylmagy we karz alyjynyň nagt pul akymyna baha bermek hukugy bar
Karz A AUS tarapyndan kesgitlenen kabul ederlikli karz taryhy.AUS netijelerine resminama, goşmaça
Iň az wekilçilikli kredit ballary üçin bu mowzukdaky Maksimum LTV / CLTV we iň pes karz ballary bölümine serediň (adaty däl karzlar)
Karz hadysasy F Fanni Mae we Freddi Mac Overlay Matrix> kemsidiji karz we Fanni Mae we Freddi Mac Overlay Matrix> Bankrotyň tassyklamasy
Baha bermek Markes Könelişen Bazarlar syýasaty, 5.01% ýa-da ondanam köp könelýän islendik MSA degişlidir.Subjectokardaky iň ýokary LTV / CLTV / HCLTV, eger emläk könelişen bazarda ýerleşýän bolsa, 5% azaldylmalydyr.
★ Sypatlar, bellik edilen senesinden öňki 12 aýyň dowamynda bahalandyrylmaly ýa-da barlanmaly (eger bu emläk derejesi DU ýa-da LPA tarapyndan maslahat berilse).
Beýleki talaplar Temporary Wagtlaýyn satyn almak ýok

  • Öňki:
  • Indiki: