Ipoteka habarlary

Hiç hili barlag ýok!Karz hasabaty ýok!Bank barada hasabat ýok!Girdejini barlamak ýok!
Deňi-taýy bolmadyk “Üç-ýok” karz meýilnamasy şu ýerde!

FacebookTwitterLinkedinYouTube

10/06/2023

Recentlyaňy-ýakynda forumda bir ulanyjynyň maýa goýumlary üçin amatly ýagdaýy bolan bir emlägine göz aýlady, ýöne köp mukdarda karz we öňki negatiw karz ýazgylary sebäpli adaty karzy alyp bilmedi.

Soň kimdir biri oňa "göterim" diýlip atlandyrylýan gaty ýokary göterim karzyny bermegi maslahat berdi.On göterimden gowrak göterim mukdary soňky girdejisini ep-esli azaltdy.

Aslynda, karz alýanlaryň köpüsi bu ýagdaýa duş gelýär, esasanam “Flipping Jouses” ýa-da “BRRRR” (satyn alyň, gaýtadan dikeldiň, kärendä alyň, gaýtadan maliýeleşdiriň, gaýtalaň) bilen meşgullanýanlar, köplenç maýa dolanyşygy üçin gaty pul karzlaryna ýüz tutýarlar.Şeýle-de bolsa, müşderilerden şeýle ýokary göterim we töwekgelçilikleri talap etmeýän ýönekeý we amaly karz önümini hödürleýäris.

Bu gün size ýyldyz önümimiz bilen tanyşdyraýyn: minimal resminamalary talap edýän we çalt ýapylýan tizligi bolan 'Dok ýok karz' programmasy!Maýa goýmak isleýän, elinde belli bir mukdarda maýa bar, ýöne ýeterlik däl ýa-da durnuksyz girdeji ýa-da karz hasabatynyň kemçilikleri bolanlar üçin ajaýyp amatly.Çekleri talap etmeýän hakyky maýa goýum emläk karzy!

Taslama giriş
'Karz ýok'Programma, maýa goýum aýratynlyklaryny satyn almak üçin 4 ýyllyk kesgitlenen QM däl karz.
· Bu maksatnama karz hasabatyny, bank hasabatyny gözden geçirmegi we girdejini barlamagy talap etmeýär;
· Karzyň gymmaty 70% -e çenli 7,5 million dollara çenli karz bermäge mümkinçilik berýär, bu bolsa bary-ýogy 30% tölemegiň zerurdygyny aňladýar;
· Gaznanyň talaplary barada aýdylanda bolsa, karz alyjy diňe pes töleg + gaýtadan işlemek tölegi + 36 aýlyk ätiýaçlyk (P&I) bolmaly, bank tarapyndan talap edilýän hasap açmaly we soňraky tölegler üçin 3 ýyl P&I ätiýaçlyklaryny goýmaly;
· Daşary ýurtlular üçin has amatly bir ýyllyk PPP (Öňünden tölemek jezasy);
· Mundan başga-da, taslama iň az kärende mukdaryny talap etmeýär, ýagny Karz hyzmatynyň öwezini dolmak gatnaşygy (DSCR) çäklendirilmedikdir.

Sowal-jogap
Bu karz taslamasy serişdäniň subutnamasyny talap edýärmi?
—— ook, karz alyjy diňe anketadaky adyndaky emläkleri görkezip, aktiw barada hasabat bermeli.Talap edilýän serişdeler zerur bolanda gönüden-göni Escrow kompaniýasyna we görkezilen goýum bankyna geçirilip bilner;bank hasabatyny bermek ýa-da girdeji şertlerini barlamak zerurlygy ýok.

36 aýlyk P&I ätiýaçlyklary nämäni aňladýar?
——P & I esasy we gyzyklanmany aňladýar.Karz alyjylaryň ilkinji üç ýyllyk tölegleri, goşmaça tölegleriň zerurlygy bolmazdan, açan hasabyndan awtomatiki usulda aýrylar.Karz alyjy karzy bir ýyllyk PPP-den soň yzyna gaýtaryp berse, galan goýum mukdaryny yzyna alyp biler.Öňünden töleg ýok bolsa, üçünji ýyldan soň (goýlan mukdar ulanylanda), tölegleri başlamak üçin ýene serişdeleri goýmaly.

Takmynan näçe pul gerek?
—— Mysal üçin, bir million dollarlyk jaý satyn alyp, 30% arzan töleg töleýän bolsaňyz, jaý bahasynyň takmynan 45% -ini serişdeleri taýýarlamaly bolarsyňyz, şolardan 15% -i maýa goýum bankynda goýulmaly; ilkinji üç ýylda tölemek üçin.

Bir ýyllyk PPP nämäni aňladýar?
——PPP öňünden tölemek jezasyny aňladýar, bu karz alyjynyň jaýy satyp, bir ýylyň içinde töläp ýa-da gaýtadan maliýeleşdirip bilmejekdigini aňladýar, ýogsam, galan karz galyndysyna esaslanyp, 1% möhletinden öň tölemek jezasy bolar.

Şahsyýetde haýsydyr bir çäklendirmeler barmy?
—— Iki adam we kompaniýalar ýüz tutup bilerler (daşary ýurt kompaniýalaryny hem goşmak bilen);Aýry-aýry şahsyýetler barada aýdylanda, ABŞ-nyň raýatlary, ýaşyl kartoçkalar, EAD we daşary ýurtlular ýüz tutup bilerler.

Bu taslama üçin haýsy ştatlarda ýüz tutup bilerin?
—— Kaliforniýada, Waşingtonda we Oregonda ýüz tutup bilersiňiz.

Muny kim peýdaly hasaplar?

1. Karzy pes, bankrot taryhy ýa-da karz ballary pes, yzygiderli karz alyp bilmeýänler.Bu ýagdaýda, kredit ballary gowulaşandan soň 'Dok ýok kredit' programmasy we gaýtadan maliýeleşdirmek üçin ýüz tutup bilerler.

2. Million ýa-da on million dollarlyk kaşaň jaý satyn alýanlar, ýöne ýeterlik töleg ýok.Bu jaýlar üçin arzan töleg talaplary adatça ýokary (50% töweregi).'Karz ýok resminama' programmasyna ýüz tutsaňyz, ýüz tutmak üçin puluň diňe 45% töweregi gerek.

3. ABŞ-da gozgalmaýan emläk üçin maýa goýýan ýaşyl däl kartoçkalar, raýatlar ýa-da daşary ýurtlular Adatça daşary ýurtlardan pul geçirmek üçin birneme wagt gerek, hatda pul ABŞ-a geçirilenden soň hem birnäçe aý garaşmaly bolýarlar. .'Dok ýok karz' programmasy uly baýlyklaryň çeşmesini asla barlamaýar we ähli sowgat pullary hem täsir etmeýär.

4. Jaýy döwmek bilen meşgullanýanlar.Adaty bank karzy üçin ýüz tutsaňyz, gowy jaý almak mümkinçiligini ýitirip, 30-45 gün gerek.Ora-da adaty karz şowsuz bolsa we wagtynda ýapyp bilmeseňiz, uly goýum ýitirip bilersiňiz.Bu ýagdaýda üç hepdäniň içinde ýapylyp bilinjek “Docok, kredit ýok” programmasyna ýüz tutuň, karz bermek prosesi hem gönümel.

 

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da kömek gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!

Beýannama: Bu makala AAA LENDINGS tarapyndan redaktirlendi;käbir suratlar internetden alyndy, sahypanyň ýagdaýy görkezilmeýär we rugsatsyz gaýtadan çap edilip bilinmez.Bazarda töwekgelçilikler bar we maýa goýumlary seresap bolmaly.Bu makala şahsy maýa goýum maslahatyny düzmeýär, ýa-da belli bir maýa goýum maksatlaryny, maliýe ýagdaýyny ýa-da aýratyn ulanyjylaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutmaýar.Ulanyjylar bu ýerdäki pikirleriň, pikirleriň ýa-da netijeleriň aýratyn ýagdaýyna laýykdygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmalydyrlar.Şoňa görä öz töwekgelçiligiňize maýa goýuň.


Iş wagty: Oktýabr-07-2023