Ipoteka habarlary

AAA Karz bermek kiçi kursy:
Bahalandyryş hasabatlary barada näme bilýärsiňiz?

FacebookTwitterLinkedinYouTube

28/28/2023

Satyn alanyňyzda ýa-da gaýtadan maliýeleşdireniňizde, emlägiňiziň takyk bazar bahasyny kesgitlemek möhümdir.Müşderi emläk barlagyndan ýüz öwürmek (PIW) alyp bilmese, baha beriş hasabaty emlägiň bazar bahasyny tassyklamakda esasy gural bolar.Köp adamlar öýe baha bermegiň prosesi we ölçegleri bilen bulaşýarlar.Aşakda bu soraglara jogap bereris.

Ⅰ.Baha bermek hasabaty näme?
Bahalandyryş hasabaty, gozgalmaýan emläk boýunça hünärmen tarapyndan ýerinde gözleg tamamlanandan soň berilýär we jaýyň hakyky bazar bahasyny ýa-da bahasyny görkezýär.Hasabatda kwadrat görnüşi, ýatylýan otaglaryň we hammamlaryň sany, deňeşdirme bazary derňewi (CMA), baha beriş netijeleri we jaýyň suratlary ýaly anyk san jikme-jiklikleri bar.

Bahalandyryş hasabaty karz beriji tarapyndan ynanylýar.Emlägiň bahalandyrylmazdan ozal arassa we gowy saklanýandygyna göz ýetirmek möhümdir.Recentlyaňy-ýakynda kämilleşdiriş ýa-da remont eden bolsaňyz, karz berýän jaýyň ýagdaýyna has gowy düşüner ýaly degişli materiallary we hasap-fakturalary beriň.

Bahalandyrmagyň garaşsyzlyk talaplaryna (AIR) laýyklykda karz berýänler, baha beriş işinde obýektiwligi we adalatlylygy üpjün etmek üçin emlägiň geografiki ýerleşişine görä tötänleýin baha berijileri saýlarlar.Gyzyklanma gapma-garşylyklaryndan gaça durmak üçin baha berijiler bahalandyrylýan emläk ýa-da baha berilmegini isleýän müşderi bilen şahsy ýa-da maliýe gyzyklanmasyndan gaça durmalydyrlar.

Mundan başga-da, karz bilen gyzyklanýan hiç bir tarap baha beriş netijelerine hiç hili täsir edip bilmez ýa-da baha beriji saýlamak işine gatnaşyp bilmez.

Bahalandyryş tölegleri sebit we emläk görnüşine görä üýtgeýär.Ipoteka üçin ýüz tutanyňyzda, baha bermegiň bahasyny size hödürleýäris.Hakyky çykdajylar üýtgäp biler, ýöne tapawut adatça möhüm däl.

Ⅱ.Baha bermekde umumy soraglar

1. S: Jaý ýapyk eskrow we düýn ýazylan diýeliň.Bu jaýyň bahasynyň bahalandyryjy tarapyndan deňeşdirip kabul edilmegi üçin takmynan näçe gün gerek bolar?
J: Düýn ýazga alnan we ýazgy maglumatlary bar bolsa, hakykatdanam şu gün ulanylyp bilner.Emma ulanýan hyzmatlarymyzyň köpüsi, ony görmek üçin adatça 7 gün gerek.Bu ýagdaýda, ýazgy resminamasynyň belgisini goşmak bilen baha berijä ýazgy maglumatlary berip bilersiňiz.

2. S: Müşderi tamamlanan, ýöne şäheriň soňky barlagyndan geçmedik rugsat berlen giňeltmek taslamasyny amala aşyrdy.Bu ýagdaýda ulaldylan meýdany bahalandyrmak üçin ulanyp bolarmy?
J: Hawa, artdyrylan meýdan baha bermek üçin ulanylyp bilner, ýöne baha beriş hasabaty edil jaýyň täze bolşy ýaly şäheriň soňky gözden geçirilişine sezewar ediler we karz gutarnykly barlag gutarýança garaşmaly bolup biler.Şonuň üçin şäheriň soňky barlagy gutarandan soň baha bermegi buýurmak iň gowusydyr.

3. S: Howuzyň ýagdaýy erbet, ýaşyl suwotulary bar.Bu mesele nähili täsir eder?
J: greenaşyl suwotularyň problemasy agyr bolmasa, adatça kabul ederliklidir.Şeýle-de bolsa, howuzyň düýbüni görüp bilmeýän suwotulary gaty köp bolsa, kabul ederliksiz.

4. S: Haýsy ADU kabul ederlikli we baha kesiş bahasyna girizilip bilner?
J: ADU-nyň kabul edilmegi, adatça, rugsady barmy ýa-da ýokmy.Maýa goýujylar ýa-da ýazyjylar, rugsatnamanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soraýarlar.Biri bar bolsa, bahasyna oňyn täsir eder.

5. S: Bahalandyryş bahasyny nädip dogry we has netijeli jedel etmeli?
J: Bahalandyryjynyň göz öňünde tutmadyk beýleki deňeşdirmeleri bar bolsa, şolary göz öňünde tutup bolar.Şeýle-de bolsa, jaýyňyzyň owadan, gymmatlydygyny aýtsaňyz, peýdasy ýok.Bahalandyryş bahasy Karz beriji tarapyndan tassyklanmalydygy sebäpli, talapyňyzy tassyklaýan subutnamalar bermeli.

6. S: Goşulan otagyň rugsady ýok bolsa, baha beriş gymmaty degişlilikde ýokarlanmaz, şeýlemi?
J: Adamlar köplenç jaýyň rugsady bolmasa-da, oňa goşulsa-da, onuň gymmaty bar diýip jedel edýärler.Emma Karz beriji üçin rugsat ýok bolsa, gymmaty ýok.Jaýy rugsatsyz giňelden bolsaňyz, hiç hili kynçylyk çekmeseňiz giňeldilen giňişligi ulanyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, size rugsat gerek bolsa, ýagny jaýyňyzy kanuny taýdan giňeltmeli bolanyňyzda, şäher häkimligi ozal almadyk rugsadyňyzy tölemegiňizi talap edip biler.Bu köp çykdajylary artdyrar we käbir şäherler hatda rugsat almadyk bölegini sökmegiňizi talap edip biler.Şol sebäpden, alyjy bolsaňyz we satyn alýan jaýyňyzda goşmaça otag bar, ýöne kanuny rugsatnamanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmeseňiz, soň bu jaýda haýsydyr bir giňeltme etmeli bolanyňyzda, harçlamaly bolmagyňyz mümkin satyn alan jaýyňyzyň hakyky bahasyna täsir etjek zerur rugsady almak üçin goşmaça pul.

7. S: Şol bir poçta kodunda, gowy mekdep etraby baha kesiş bahasyny ýokarlandyrarmy?Baha beriji mekdebiň ballaryna üns berermi?
J: Hawa, aslynda mekdep etraplarynyň hilindäki tapawut gaty möhümdir.Hytaý jemgyýetinde mekdep etraplarynyň ähmiýetini hemmeler bilýär.Sometimesöne käwagt baha beriji belli bir sebitiň ýagdaýyna düşünip bilmez, diňe 0,5 mil radiusda mekdep etrabyna seredip biler, ýöne indiki köçäniň düýbünden başga mekdep etrabydygyny bilenok.Şonuň üçin mekdep etraplary ýaly faktorlar üçin, baha beriji düşünmek üçin wagt sarp etmese, gozgalmaýan emläk agentleri olara degişli mekdep etraby barada deňeşdirip boljak maglumatlary bermeli.

8. S: Aşhanada peç ýok bolsa gowy bolarmy?
J: Banklar üçin peçsiz jaý işlemeýär.

9. S: Rugsatnamasyz goşmaça otag üçin, garaagey doly hammama öwürmek ýaly, gaz bilen üpjün edilýän aşhana gurulmasa, howpsuz hasap edilip bilnermi?
J: Jaýyň hemmesi gowy saklanylsa ýa-da ortaça ýagdaýda bolsa ýa-da daşarky kemçilikler ýok bolsa, ýazyjy howpsuzlyk meseleleri bilen gyzyklanmaz.

10. S: Kärende emlägi üçin gysga möhletli kärende girdejisini ulanyp 1007 emele getirip bilermi?
J:, ok, bu kärende girdejisini goldamak üçin laýyk deňeşdirmeler tapmak mümkin däl bolmagy mümkin.

11. S: Täzelenmän baha beriş bahasyny nädip ýokarlandyrmaly?
J: Bu ýagdaýda baha beriş bahasyny ýokarlandyrmak kyn.

12. S: Gaýtadan gözden nädip saklanmaly?
J: Berýän maglumatlaryňyzyň takyk we döwrebapdygyna göz ýetiriň, bu bolsa gaýtadan gözden geçirmek mümkinçiligini azaldyp biler.Baglanyşykly amallar ýerine ýetirilende takyk resminamalary, subutnamalary we materiallary bermegi unutmaň.Şeýle hem, zerur abatlaýyş işlerini talaplara laýyklykda tamamlamagy we jaýyň talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin degişli barlaglary we tehniki hyzmaty ýerine ýetiriň.

13. S: Bahalandyryş hasabatynyň möhleti näçe wagt?
J: Adatça, baha beriş hasabatynyň güýje girýän senesi bellik senesinden 120 günüň içinde bolmaly.120 günden geçse-de, 180 günden däl bolsa, deslapky baha beriş hasabatynyň güýje giren gününden başlap, emläk emläginiň bahasynyň pese gaçmandygyny tassyklamak üçin gaýtadan sertifikat (1004D forma) edilmeli.

14. S: lyörite gurlan jaýyň has ýokary bahasy bolarmy?
J:, ok, baha kesmek töwerekdäki jaýlaryň geleşik bahalaryna baglydyr.Jaýyň gurluşygy gaty üýtgeşik bolsa we deňeşdirip boljak zatlar tapylmasa, jaýyň bahasy takyk bahalandyrylyp bilinmez, şeýlelik bilen Karz berijiniň karz arzasyny ret etmegine sebäp bolar.

Baha bermek hasabaty diňe bir san däl;Gozgalmaýan emläk amallarynyň adalatly we adalatly bolmagyny üpjün etmek üçin tejribe we tejribe bar.Tejribeli we ygtybarly baha berijini we karz berijini saýlamak, hukuklaryňyzyň we gyzyklanmalaryňyzyň mümkin boldugyça goralmagyny üpjün edýär.AAA elmydama ilki müşderi ýörelgesine eýerýär we size iň hünärli we ünsli hyzmatlary hödürleýär.Ilkinji gezek jaý satyn alýarsyňyzmy, jaýyň bahasy barada has köp bilmek isleýärsiňizmi ýa-da jaý satyn almazdan ýa-da karz almak üçin ýüz tutmazdan ozal ýüz tutmak isleýärsiňizmi, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Beýannama: Bu makala AAA LENDINGS tarapyndan redaktirlendi;käbir suratlar internetden alyndy, sahypanyň ýagdaýy görkezilmeýär we rugsatsyz gaýtadan çap edilip bilinmez.Bazarda töwekgelçilikler bar we maýa goýumlary seresap bolmaly.Bu makala şahsy maýa goýum maslahatyny düzmeýär, ýa-da belli bir maýa goýum maksatlaryny, maliýe ýagdaýyny ýa-da aýratyn ulanyjylaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutmaýar.Ulanyjylar bu ýerdäki pikirleriň, pikirleriň ýa-da netijeleriň aýratyn ýagdaýyna laýykdygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmalydyrlar.Şoňa görä öz töwekgelçiligiňize maýa goýuň.


Iş wagty: 28-2023-nji sentýabr